Skip to main content

Kerala Archives

കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ, സ്വതന്ത്രലൈസൻസ് രേഖകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിൽ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇടമാണിത്. ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം https://shijualex.in/about/


rss RSS

Show sorted alphabetically
Show sorted alphabetically
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Kerala Text Books
Kerala Text Books
collection
208
ITEMS
24,189
VIEWS
collection
eye 24,189
This is the home page of digitized versions of school and college text books from Kerala
Kerala Periodicals
Kerala Periodicals
collection
145
ITEMS
4,453
VIEWS
collection
eye 4,453
കേരളവും മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നു  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച/പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആനുകാലികങ്ങളുടെ (മാസികകൾ, ആഴ്ചപതിപ്പുകൾ, ദിനപത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) ഡിജിറ്റൽ...
ഈഴവർ ഇനി വേണ്ടത് - റ്റീ. കെ. നാരായണൻ
Topic: Ezhava community documents
Kerala Sasthra Sahithya Parishad
Kerala Sasthra Sahithya Parishad
collection
256
ITEMS
9,766
VIEWS
collection
eye 9,766
This is the home page of the digitized versions of the publications of Kerala Sasthra Sahithya Parishad. All the digitized versions are released under Creative Commons Share Alike license. For more details about KSSP, please visit http://www.kssp.in/ For details about KSSP documents digitization visit  https://shijualex.in/kssp-books-digitization/
Konniyoor Narendranath
Konniyoor Narendranath
collection
232
ITEMS
6,567
VIEWS
collection
eye 6,567
This is the home page of digitized versions of the works of Konniyoor Narendranath.
Topics: KRN Science articles, KRN General articles, KRN Media Articles, KRN Children articles
1947 - ഉദയം ആഴ്ചപതിപ്പ് - പുസ്തകം 1 ലക്കം 4
Topics: Udayam Weekly, KJTM Sahrudaya Library
1970 - കേരള പാഠാവലി മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 - കേരളസർക്കാർ
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 10
കേരള പാഠാവലി - ഒന്നാം പുസ്തകം - സ്റ്റാൻഡാർഡു് 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 1
Kerala Text Books
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
1949 - Geography of the Madras Presidency - P.R. Harihara Iyer 1949 - മദ്രാസ്സ് സംസ്ഥാനം
Topic: Kerala Geography Text Books
1873 - ശബ്ദ ദീപികാ - പി.കെ. തൊമ്മൻ,  ജെ. കുര്യൻ, വറുഗീസ് മാത്തൻ 
Topic: Sanskrit Books in Malayalam
1924 - ലാങ്ങ്‌മൻസിന്റെ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂവിവരണം 
Topic: Kerala Geography Text Books
1971 -  ഗുരു നാനാക്ക് (ജീവിതകഥ) - ബാലസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥാവലി - സ്റ്റേറ്റു് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
Topic: Kerala SIE Books
സിനിമാ മാസിക - വാല്യം 1 ലക്കം 1 - 1946 ഒക്ടോബർ
Topics: Cinema Masika, KJTM Sahrudaya Library
Kerala Text Books
texts
eye 589
favorite 1
comment 0
1961 - കേരള മലയാള പാഠാവലി - പുസ്തകം 5
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 5
Kerala Archives
texts
eye 5,950
favorite 2
comment 0
1915 Sree Mahabhagavatham
Topic: 1915 Sree Mahabhagavatham
1971 - കേരള പാഠാവലി - മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡു് 4
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 4
Malankara Edavaka Pathrika
Malankara Edavaka Pathrika
collection
163
ITEMS
2,558
VIEWS
collection
eye 2,558
This is the home page of digitized versions of Malankara Edavaka Pathrika magazine that were published between 1892 and 1912
1948 - ഹിതോപദേശമാല എന്ന നീതിസാരമാല - തിരൂരങ്ങാടി സി.എച്ച്. ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ
Topic: Arabi Malayalam Documents
1948 - ബദർ യുദ്ധം എന്ന ഒപ്പനപ്പാട്ട് - എം.എൽ. പ്രസ്സ്, പൊന്നാനി
( 1 reviews )
Topic: Arabi Malayalam Documents
1913 - ആശ്ചര്യചൂഡാമണി ഭാഷാനാടകം - കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
Topic: Kodungaloor Kunjikuttan Thampuran
1976 – കേരള പാഠാവലി മലയാളം – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 7
English Grammar with Malayalam Description ഇങ്ക്ലീഷവ്യാകരണം
Topic: Malayalam Grammar Text Books
മലയാളത്തിന്റെ ആധികാരികനിഘണ്ടുവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ശബ്ദതാരാവലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാല്യം . 
Topic: Malayalam dictionary
Kerala Archives
by Hermann Gundert
texts
eye 979
favorite 1
comment 0
1843 Keralolpathi Hermann Gundert
Topic: 1843 Keralolpathi Hermann Gundert
The Indian Academy of Sciences This book was scanned by the Servants of Knowledge, a collection of volunteers dedicated to promoting the increase and diffusion of knowledge. The Servants of Knowledge gratefully acknowledges the contribution of the Indian Academy of Sciences to our efforts by providing space and logistical support in Bangalore. Jai Gyan!
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 6
Kerala Text Books
texts
eye 573
favorite 1
comment 0
1958 - കേരള മലയാള പാഠാവലി - പുസ്തകം 1
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 1
Kerala Archives
texts
eye 974
favorite 2
comment 0
MalayalaBhashayumSahithyavum
Topic: Malayalam
Kerala Archives
texts
eye 835
favorite 1
comment 0
The Indian Academy of Sciences This book was scanned by the Servants of Knowledge, a collection of volunteers dedicated to promoting the increase and diffusion of knowledge. The Servants of Knowledge gratefully acknowledges the contribution of the Indian Academy of Sciences to our efforts by providing space and logistical support in Bangalore. Jai Gyan!
Kerala Archives
by Kayamkulam Philipose Ramban
texts
eye 1,776
favorite 2
comment 2
Scan of the Malayalam bible printed in 1811 at Bombay Courier press. This is the first known attempt of translating bible to Malayalam language. Only the first four books of New Testament was translated and printed. The translation was based on the Syriac version of the Bible. Hence the translation contains lot of syriac words. It is recorded that Kayamkulam philipose ramban and few other Syrian Christian Priests were behind this translation.  Just after this translation attempt, Church...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: Ramban Bible Malayalam, Ramban Bible
1930 - കാർത്തികോദയം (നാലാം പതിപ്പ്) - സി.വി. കുഞ്ഞുരാമൻ 
Topic: C.V. Kunjuraman
1924 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി പുസ്തക കാറ്റലോഗ് - 1099 ഇടവം (1924 ജൂൺ)
Topic: Vidyabhivardhini Masika
Kerala Archives
by Hermann Gundert
texts
eye 822
favorite 2
comment 0
1868 Keralolpathi Hermann Gundert
Topic: 1868 Keralolpathi Hermann Gundert
Kerala Text Books
by Dakshin Bharath Hindi Prachar Sabha
texts
eye 159
favorite 2
comment 0
1959 - Kerala Hindi Reader - I
Topics: Kerala Hindi Text Books, Std 5
1922 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക - പുസ്തകം 3 ലക്കം 10 - 1098 ധനു
Topic: Vidyabhivardhini Masika
Kerala Archives
by Reede tot Drakestein, Hendrik van
texts
eye 1,383
favorite 4
comment 0
Hortus Indicus Malabaricus Volume 1
Topic: Hortus Indicus Malabaricus Volume 1
Kerala Text Books
by ARP Press, Kunnamkulam
texts
eye 484
favorite 1
comment 0
1940 ഏ ആർ പി ബാലപാഠം
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 1
1914 - ശാർങ്ഗധരസംഹിത - കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
Topic: Medical Books in Malayalam
1970 -സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മാർഗ്ഗദർശന പരിപാടി - റേഡിയോ പ്രഭാഷണം - എം. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
Topic: Radio talks in Malayalam
1962 - കേരളപാഠാവലി - മലയാളം - സ്റ്റാൻഡാർഡു് V
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 5
1921 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക - പുസ്തകം 1 ലക്കം 12 - 1096 കുംഭം 
Topic: Vidyabhivardhini Masika
1989 - സാക്ഷരത - സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖ 3 - കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
Topic: KSSP leaflets
1923 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക - പുസ്തകം 4 ലക്കം 1 - 1098 മീനം
Topic: Vidyabhivardhini Masika
1863 - മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം - റവറന്തു മാത്തൻ ഗീവർഗീസു  Malayanmayude vyakaranam by George mathen
Topic: Malayalam Grammar
Yukhthibhasha
Kerala Periodicals
texts
eye 399
favorite 1
comment 0
വനിത മാസിക - വാല്യം 07 - ലക്കം 04
Topics: The Vanitha Magazine, KJTM Sahrudaya Library
1907 Hudaya Canon Malayalam
Topic: 1907 Hudaya Canon Malayalam
1921 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 8 - 1097 തുലാം
Topic: Vidyabhivardhini Masika
Kerala Periodicals
texts
eye 111
favorite 0
comment 0
1865 January Vidya Samgraham Vol. 1 No. 3
Topic: Vidyasamgraham
Kerala Archives
texts
eye 524
favorite 0
comment 0
1908 - Sree Subhashitharathnakaram - K C Kesavapilla
Topic: 1908 - Sree Subhashitharathnakaram - K C Kesavapilla
Kerala Archives
texts
eye 70
favorite 0
comment 1
വൈദ്യസംഗ്രഹം
favoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: Kerala Medical Books
1971 – കേരള മലയാളപാഠാവലി – സ്റ്റാൻഡേർഡു് 7
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 7
മാതംഗലീല - രാഘവവാരിയർ
Topic: Kerala Elephant Books
Kerala Text Books
texts
eye 188
favorite 0
comment 0
Book Source: Universitätsbibliothek Tübingen Book ID: CiXIV33 The source of this book is the “Gundert Portal” is the result of a DFG funded project that started in 2016 at the Tübingen University Library. Main aim of the project is to catalogue, scan, and make available as open source all the textual material that is part of the Gundert legacy.
Topics: Hermann Gundert, Kerala Malayalam Text Books, Std 1
Kerala Text Books
texts
eye 708
favorite 0
comment 0
The Indian Academy of Sciences This book was scanned by the Servants of Knowledge, a collection of volunteers dedicated to promoting the increase and diffusion of knowledge. The Servants of Knowledge gratefully acknowledges the contribution of the Indian Academy of Sciences to our efforts by providing space and logistical support in Bangalore. Jai Gyan!
Topic: Kerala Malayalam Text Books
1923 - വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി മാസിക - പുസ്തകം 3ലക്കം 12 - 1098 കുംഭം
Topic: Vidyabhivardhini Masika
Kerala Archives
by Hermann Gundert
texts
eye 944
favorite 1
comment 0
Malayalam Proverbs is used for explaining Christian theological values
Topics: Hermann Gundert, Mangalore, Basel Mission Press Mangalore, Malayalam, Proverbs
1974 - കേരള പാഠാവലി മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 6
1869 - ശ്രീരാമൊദന്തം കാവ്യം
Topic: Sanskrit Text Books in Malayalam
1961 - കേരള പാഠാവലി - മലയാളം - സ്റ്റാൻഡേർഡു് 4
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 4
Kerala Periodicals
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
1930 ധർമ്മധീരൻ പുസ്തകം 1 ലക്കം 8,9
Topic: Dharmadeeran Masika
Kerala Periodicals
texts
eye 126
favorite 0
comment 0
1865 July Vidya Samgraham Vol. 1 No. 5
Topic: Vidyasamgraham
1877 A Vocabulary Malayalam And English by Kallady Theyyan Ramunni
Topic: Malayalam Dictionary Books
1948 - തിരുവിതാംകൂർചരിത്രം - ഒന്നാം ഫാറത്തിലേക്കു്
Topics: Kerala History Text Books, Std 5, Form 1
1939 - ഒൻപതാം പാഠപുസ്തകം - ആറാം ഫാറത്തിലേയ്ക്ക് - ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ പാഠാവലി
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 10, Std 9, Form 6
1954 - ശ്രീ ഗീതഗോവിന്ദം - രണ്ടാം പതിപ്പ് - ജയദേവമഹാകവി
Topic: Jayaveda mahakavi
Kerala Periodicals
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
1945 - സഹോദരി മാസിക - വാല്യം 3 ലക്കം 12
Topic: Sahodari Magazine
ഭാഷാപോഷിണി പുസ്തകം 33 ലക്കം 3 (1928 ഒക്ടോബർ)
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Bhashaposhini Magazine, KJTM Sahrudaya Library, Kerala Periodicals
1932 - തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവരാഷ്ട്രീയമഹാസഭ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം - സി.വി. കുഞ്ഞുരാമൻ 
Topic: Ezhava Community documents
Kerala Archives
by Basel Mission, Mangalore
texts
eye 380
favorite 2
comment 0
Basel Mission, Mangalore
Topics: Basel Mission, Mangalore
1929 - ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമി ജീവചരിത്രം - മയ്യനാട്ടു് കെ. ദാമോദരൻ
Topic: Sreenarayana guru
Kerala Archives
by Benjamin Bailey
texts
eye 222
favorite 2
comment 0
1824 Cheru Paithangal
Topic: 1824 Cheru Paithangal
Kerala Text Books
texts
eye 131
favorite 0
comment 0
1958 - കേരള മലയാളപാഠാവലി - പുസ്തകം 8
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 8
Kerala Text Books
texts
eye 478
favorite 1
comment 0
1867 Catechism Of Malayalam Grammar Liston Garthwaite
Topic: Malayalam Grammar Text Books
1956 - കേരളപാഠാവലി - മൂന്നാം പാഠപുസ്തകം
Topics: Kerala Malayalam Text Books, Std 3
 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസികയായ യുറീക്കയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്കം.
Topic: Eureka Magazine, Malayalam Children's Magazine